Rules.UAH.eedu.vn

Nội Quy

Các thành viên của trường tự học này đều là thành viên của Khai Trí nên cần hoạt động theo các nội quy của Khai Trí được nêu tại Rules.Khaitri.net. Ngoài ra các thành viên của trường tự học này cần theo các nội quy riêng do Ban quản trị của trường quy định tại trang này.

NỘI QUY RIÊNG CỦA TRƯỜNG TỰ HỌC NÀY

Hiện tại trường tự học này chưa có Ban quản trị nên chưa định ra các nội quy riêng.

CÁC KHOẢN LỆ PHÍ

Các khoản phí này do Ban quản trị của trường tự học này định ra và hoàn toàn độc lập với các khoản phí của Khai Trí được quy định tại Phi.Khaitri.net

Hiện tại trường tự học này chưa có Ban quản trị nên chưa định ra các khoản phí của thành viên.

ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC VIÊN

Hiện tại trường tự học này chưa có Ban quản trị nên chưa định ra các điều kiện kết nạp thành viên chính thức.

ĐIỀU KIỆN NHẬN MENTOR

Hiện tại trường tự học này chưa có Ban quản trị nên chưa định ra các điều kiện kết nạp thành viên chính thức.

ĐIỀU KIỆN KHAI TRỪ THÀNH VIÊN

Hiện tại trường tự học này chưa có Ban quản trị nên chưa định ra các điều kiện khai trừ thành viên. Nếu bạn vi phạm các tiêu chuẩn của Khai Trí thì sẽ bị khai trừ ra khỏi Khai Trí theo luật 'Vòng Kim Cô Khai Trí' VongKimCo.Khaitri.net

CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TỰ HỌC NÀY

Hiện tại trường tự học này chưa có Ban quản trị nên chưa định ra cách hoạt động chính thức